Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21130
Nhan đề: Ảnh hưởng của bổ sung phân trùn quế vào giá thể đến sinh trưởng và năng suất của dưa lưới ( Cucumis melo L.) trồng trong điều kiện nhà lưới.
Tác giả: Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Thị Bạch Kim
Công, Tiến Trình
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của việc bổ sung phân trùn quế vào giá thể mụn xơ dừa lên sinh trưởng, năng suất, chất lượng dưa lưới”. Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định lượng phân thích hợp giúp cây dưa lưới sinh trưởng tốt và cho năng suất cao. Thí nghiệm được thực hiện tại ở nhà lưới khu thực nghiệm Hòa An. Trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019. Thí nghiệm áp dụng công thức đối chứng bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên có 1 nhân tố: bổ sung phân trùng quế 5 nghiệm thức 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 5 cây/chậu. Với nghiệm thức NT0 (đối chứng) không bổ sung phân trùn quế, NT1 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 50 g/chậu, NT2 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 100 g/chậu, NT3 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 150 g/chậu, NT4 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 200g/chậu. Kết quả thí nghiệm cho thấy chỉ tiêu nông học: chiều dài thân chính, chiều dài lá khác biệt ở thời điểm 10, 20 và 30 NSKT, chiều rộng lá khác biệt ở lá thứ 5 tại thời điểm 10 NSKT, lá thứ 10 tại thời điểm 20 NSKT, đường kính gốc khác biệt ở thời điểm 10 và 20 NSKT. Chỉ tiêu nông học trái cho thấy liều lượng phân trùn quế không làm ảnh hưởng đến chiều cao trái, đường kính trái, độ dày vỏ, độ dày thịt, độ brix. Chỉ tiêu năng suất cho thấy liều lượng phân trùn quế không làm ảnh hưởng đến năng suất lý thuyết (33,04 tấn/ha), năng suất thực tế (28,73 tấn/ha), tỷ lệ năng suất thực tế trên năng suất lý thuyết là 87,403%
Mô tả: 55tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21130
ISSN: B1606022
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.