Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21130
Title: Ảnh hưởng của bổ sung phân trùn quế vào giá thể đến sinh trưởng và năng suất của dưa lưới ( Cucumis melo L.) trồng trong điều kiện nhà lưới.
Authors: Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Thị Bạch Kim
Công, Tiến Trình
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của việc bổ sung phân trùn quế vào giá thể mụn xơ dừa lên sinh trưởng, năng suất, chất lượng dưa lưới”. Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định lượng phân thích hợp giúp cây dưa lưới sinh trưởng tốt và cho năng suất cao. Thí nghiệm được thực hiện tại ở nhà lưới khu thực nghiệm Hòa An. Trong thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019. Thí nghiệm áp dụng công thức đối chứng bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên có 1 nhân tố: bổ sung phân trùng quế 5 nghiệm thức 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 5 cây/chậu. Với nghiệm thức NT0 (đối chứng) không bổ sung phân trùn quế, NT1 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 50 g/chậu, NT2 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 100 g/chậu, NT3 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 150 g/chậu, NT4 trộn phân trùn quế và giá thể với liều lượng 200g/chậu. Kết quả thí nghiệm cho thấy chỉ tiêu nông học: chiều dài thân chính, chiều dài lá khác biệt ở thời điểm 10, 20 và 30 NSKT, chiều rộng lá khác biệt ở lá thứ 5 tại thời điểm 10 NSKT, lá thứ 10 tại thời điểm 20 NSKT, đường kính gốc khác biệt ở thời điểm 10 và 20 NSKT. Chỉ tiêu nông học trái cho thấy liều lượng phân trùn quế không làm ảnh hưởng đến chiều cao trái, đường kính trái, độ dày vỏ, độ dày thịt, độ brix. Chỉ tiêu năng suất cho thấy liều lượng phân trùn quế không làm ảnh hưởng đến năng suất lý thuyết (33,04 tấn/ha), năng suất thực tế (28,73 tấn/ha), tỷ lệ năng suất thực tế trên năng suất lý thuyết là 87,403%
Description: 55tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21130
ISSN: B1606022
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.