Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21143
Title: Đề xuất khung danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vì an toàn vệ sinh lao động cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Lê, Văn Trình
Keywords: Đề xuất khung danh mục tiêu chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Vì an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
Cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.3-11
Abstract: Trong xu thế công nghiệp hóa mạnh mẽ hiện nay, việc xây dựng tiêu chuẩn, qui chuẩn ATVSLĐ phù hợp với trình độ phát triển của đất nước, hoàn thiện khung pháp chế và tăng cường quản lý sự nghiệp ATVSLĐ trong sản xuất là một trong những vấn đề cốt lõi trong chính sách của Nhà Nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21143
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.