Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21159
Title: Tình trạng tiếp xúc styrene qua sản phẩm chuyển hóa axit mandelic và axit phenylglyoxylic
Authors: Lê, Quang Công
Trần, Lê Hà Giang
Keywords: Styrene
Môi trường lao động
Axit mandelic
Axit phenylglyoxylic
Người lao động
Sản phẩm chuyển hóa styren
Chuyển hóa sinh học
Composite
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01+02+03 .- Tr.80-88
Abstract: Kết quả phân tích nồng độ MA + PGA mẫu nước tiểu của 100 lao động tại 03 cơ sở sản xuất nhựa compossite có 7% số mẫu vượt nồng độ cho phép. So sánh giữa các bộ phận sản xuất cho thấy bộ phận đánh nhựa lên sợi có tỷ lệ mẫu niệu với các chỉ số MA + PGA cao hơn so với các bộ phận sản xuất khác. Tại 3 cơ sở sản xuất nhựa cho thấy 3/40 mẫu niệu thu thập tại cơ sở 1; 3/24 mẫu tại cơ sở 2 và 1/36 mẫu cơ sở 3 lớn hơn 400mg/g creatinine. Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức phơi nhiễm styrene trong các mẫu cá nhân thu được và tổng MA + PGA trên hàm lượng creatinine trong nước tiểu có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21159
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.