Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21395
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC)
Authors: Nguyễn, Thúy An
Lê, Ngọc Mai Phương
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng những lý thuyết đã học để đánh giá quá trình thực hiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, giải pháp kiểm soát chi phí sản xuất một cách hợp lý.
Description: 132 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21395
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.