Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21404
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần hóa nông An Giang
Authors: Nguyễn, Hữu Đặng
Nguyễn, Thị Thúy Phượng
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu, đánh giá về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Từ đó đề ra một số giải pháp giúp công ty quản lý và hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu có hiệu quả hơn trong tương lai.
Description: 137 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21404
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.