Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21414
Title: Khảo sát hàm lượng đường tổng số, đường hóa học (cyclamate, acesulfame K, aspartame và saccharine) trong một số sản phẩm trà sữa trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Võ, Thị Bích Tiên
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài đã khảo sát một số chỉ tiêu như định lượng đường hóa học bằng phương pháp Bertrand theo TCVN 4594-88, TCVN 4074-2009 và AOAC 2002; định tính đường cyclamate theo AOAC 957.09-2012; định lượng các loại đường acesulfame K, saccharine và aspartame bằng HPLC theo TCVN 8471:2010 trong 20 mẫu trà sữa trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Kết quả này nhằm đánh giá khách quan thực trạng sử dụng đường tổng số và các loại đường hóa học như cyclamate, acesulfame K, saccharine và aspartame trong một số mẫu trà sữa, đồng thời cung cấp một số cơ sở dữ liệu cho các nhà quản lý chất lượng thực phẩm. Qua phân tích 20 mẫu trà sữa thu được kết quả như sau: tất cả các mẫu đều có hàm lượng đường tổng số khá cao, 20 mẫu đều không chứa đường cyclamate, hàm lượng acesulfame K và aspartame của tất cả các mẫu đều đạt chỉ tiêu cho phép, 1 mẫu có hàm lượng saccharine vượt mức giới hạn cho phép.
Description: 61tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21414
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.