Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2149
Title: Tác động của thương mại quốc tế đến cầu lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Phạm, Ngọc Toàn
Keywords: Định hướng xuất khẩu
Thâm nhập nhập khẩu
Thương mại nội ngành
Cầu lao động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 247 .- Tr.91-100
Abstract: Nghiên cứu này ước lượng ảnh hưởng của thương mại quốc tế đến cầu lao động trong doanh nghiệp thông qua việc sử dụng mô hình phân tích ảnh hưởng thương mại quốc tế đến cầu lao động do Basu & cộng sự (2005) dựa trên Hamermesh (1993) đề xuất. Cụ thể, nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của chỉ số thương mại nội ngành và chỉ số định hướng xuất khẩu và thâm nhập nhập khẩu đến cầu lao động trong các doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả ước lượng mô hình tác động cố định với số liệu điều tra doanh nghiệp từ năm 2012 đến 2015 của Tổng cục thống kê cho thấy tồn tại hệ số co giãn cầu lao động theo doanh thu, theo tiền lương. Doanh nghiệp trong các ngành hướng đến thương mại nội ngành thì cầu lao động sẽ tăng mạnh trong dài hạn và tăng nhẹ trong ngắn hạn. Kết quả không tìm thấy bằng chứng về ảnh hưởng của định hướng xuất khẩu đến cầu lao động, nhưng thâm nhập nhập khẩu cao có tác động tích cực đến cầu lao động.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2149
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.