Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21538
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập từ việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thị Thái Uyên
Từ khoá: Kinh tế học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng sinh viên trường Đại học Cần Thơ có việc làm thêm và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập từ việc làm thêm đó và đề xuất khuyến nghị cho sinh viên về hoạt động làm thêm.
Mô tả: 54 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21538
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.