Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21591
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Hiếu Huy 1
Tác giả: Trương, Đông Lộc
Nguyễn, Đặng Thái Phương
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNTN Hiếu Huy I trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
Mô tả: 74 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21591
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.