Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21740
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa tại huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Dư, Hồng Cẩm
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2019 tại Huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật của việc trồng lúa tại địa bàn nghiên cứu.
Mô tả: 63 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21740
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.