Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21830
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Long Hậu
Nguyễn, Thị Kiều Tiên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo & PTNT Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Thơ qua 3 năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở đó đề xuất ra các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng.
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21830
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
764.67 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.