Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21832
Title: Làng phòng thủ, nhà pháo đài củ người Tày, Nùng ở Lạng Sơn từ góc nhìn lịch sử - văn hóa, sinh thái – nhân văn và du lịch
Authors: Phạm, Văn Lợi
Keywords: Làng phòng thủ
Nhà pháo đài
Tày
Nùng
Lạng Sơn
Vùng Đông Bắc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.44-54
Abstract: Làng phòng thủ, nhà pháo đài là một trong những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của người Tày, Nùng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Vấn đề này đã có nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, nhưng hầu hết mới chỉ đề cập một cách chung chung hoặc chỉ quan tâm tới vài khía cạnh nào đó, chưa xem xét một cách toàn diện để có được những đánh giá mang tính tổng quát trên phạm vi không gian rộng lớn hơn và cũng chưa chỉ rõ vai trò, giá trị của làng phòng thủ, nhà pháo đài trong quá trình phát triển của hai tộc người này. Trong bài viết này, tác giả tập trung đánh giá các thành tố / đặc trưng văn hóa làng phòng thủ, nhà pháo đài của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn từ góc nhìn lịch sử - văn hóa, sinh thái – nhân văn và du lịch trên phạm vi quốc gia – dân tộc Việt Nam nói chung và phạm vi tỉnh Lạng Sơn, khu vực biên giới Đông Bắc Việt Nam nói riêng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21832
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.