Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21897
Title: Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
Authors: Quách, Dương Tử
Nguyễn, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ bất bình đẳng trong thu nhập của các hộ gia đình Việt Nam qua các năm.
Description: 69 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21897
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.