Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21971
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Huỳnh, Ngọc Diễm
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó rút ra nhận xét và đánh giá về những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng quy trình, đồng thời đề ra những giải pháp để hoàn thiện quy trình này của công ty.
Description: 138 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21971
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.