Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2204
Title: Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Tái cơ cấu
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 03 .- Tr.48-51
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội và thách thức. Vì thế, công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) giai đoạn 2016-2020 không chỉ làm giảm đi những hạn chế, yếu kém mà phải làm sao để các ngân hàng mạnh hơn nữa, phát triển lên tầm khu vực và quốc tế. Giai đoạn mới này, nguyên tắc dứt điểm, kiên quyết và đồng bộ, sẵn sàng áp dụng theo những thông lệ quốc tế cần phải được quán triệt thực hiện nghiêm túc để đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2204
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_372.96 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.