Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22279
Title: Đánh giá một số chỉ tiêu dinh dưỡng có trong trái bơ (Pease americana)
Authors: Ts. Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Phạm Hoài Vinh
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “ Đánh giá một số chỉ tiêu dinh dưỡng có trong trái bơ (Persea americana)” được thực hiện từ đầu tháng 8/2019 đến cuối tháng 11/2019 với mục tiêu đánh giá hàm lượng dinh dưỡng có trong quả bơ bao gồm hàm lượng ẩm, xơ, đường, béo, đạm.
Description: 57tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22279
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.