Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22284
Title: Khảo sát tình hình sử dụng các chất phụ gia ( Natri erythorbat, natri benzoat, kali sorbat, natri nitrit) trên sản phẩm chả lụa trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ”
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Võ, Thoại Ngân
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài đã thực hiện khảo sát một số chỉ tiêu như định lượng natri erythorbat phương pháp HPLC với đầu dò PDA, định lượng natri benzoat và kali sorbat bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA theo TCVN 8122:2009, định lượng natri nitrit bằng phương pháp đo quang phổ theo TCVN 7992:2009 trong sản phẩm chả lụa trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, kết quả này nhằm đánh giá khách quan thực trạng sử dụng natri erythorbat, natri benzoat, kali sorbat, natri nitrit trong sản phẩm chả lụa và cung cấp dữ liệu cho các cơ quan quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ. Qua phân tích 20 mẫu chả lụa đã thu được kết quả sau: tất cả các mẫu đều đạt chỉ tiêu cho phép về hàm lượng natri erythorbat và natri nitrit, có 7 mẫu có hàm lượng natri benzoat vượt giới hạn cho phép, 4 mẫu có hàm lượng kali sorbat vượt giới hạn cho phép.
Description: 87tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22284
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
20.82 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.