Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22465
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý ngân sách nhà nước của Sở tài chính Hà Nội
Authors: Lê, Thị Kim Nhung
Ngô, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Đến hoạt động quản lý
Ngân sách nhà nước
Sở tài chính Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 546 .- Tr.62-65
Abstract: Sở Tài chính Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; quản lý về NSNN; thuế, phí, lệ phí và thu khác của NSNN; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; quản lý giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. Trong khuôn khổ bài viết nhóm nghiên cứu sẽ đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý NSNN của Sở tài chính Hà Nội và tiến hành khảo sát đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố này. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở tài chính Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22465
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.