Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22488
Title: Một số vấn đề về nguyên tắc giá gốc trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - hàng tồn kho
Authors: Lê, Thị Vân Hà
Keywords: Một số vấn đề
Nguyên tắc giá gốc
Trong chuẩn mực kế toán
Việt Nam số 02
Hàng tồn kho
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 547 .- Tr.31-32
Abstract: Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý cửa tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22488
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
438.37 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.