Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22572
Title: Điểm sáng Chí Linh
Authors: Phương Đông
Hải Hà
Keywords: Điểm sáng Chí Linh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.7-10
Abstract: Thời gian qua, trong toàn Đảng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4), ngày 30-10-2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", 'tự chuyển hóa" trong nội bộ". Trong quá trình thực hiện, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã thu được những kết quả tốt, góp phần làm trong sạch đội ngũ, nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với cách làm mới, có nhiều sáng tạo, Đảng bộ thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã trở thành một điểm sáng không chỉ của tỉnh mà của nhiều địa phương trong cả nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22572
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.