Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22764
Title: Thi đua yêu nước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Thu Hằng
Keywords: Thi đua yêu nước
Động lực
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.11-17
Abstract: Nhờ vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều năm qua đã luôn bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần không nhỏ vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22764
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.