Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2279
Title: Thực trạng năng lực quản trị bản thân của học sinh Trung học cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Vũ, Vương Trưởng
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Trịnh, Thị Kim Chi
Nguyễn, Thị Cẩm Chi
Keywords: Năng lực
Quản trị bản thân
Học sinh trung học cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 1.- Tr.23-31
Abstract: Năng lực quản trị bản thân là một trong số các năng lực chung, cốt yếu của lứa tuổi học sinh THCS (lứa tuổi thiếu niên). Nó được xác định gồm một tổ hợp các năng lực thành phần như: năng lực tìm hiểu khám phá bản thân; năng lực trải nghiệm, tự khẳng định; năng lực quản lý, kiểm soát bản thân; năng lực lãnh đạo phát triển bản thân... Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực quản trị bản thân của học sinh THCS chủ yếu ở mức "trung bình ” và "khá". Có một số ít học sinh có năng lực quản trị bản thân ở mức “dưới trung hình’’ và mức "thấp’’. Đây là những đối tượng cần giáo dục, giúp đỡ để các em có thể quản trị bản thân tốt hơn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2279
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_396.1 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.