Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22926
Title: Bến Tre: Người đứng đầu công khai bản đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng
Authors: Cao, Văn Dũng
Keywords: Gương mẫu
Người đứng đầu
Tỉnh Bến Tre
Chỉ thị 05
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 05 .- Tr.48-51
Abstract: Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TVV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã tập trung chỉ đạo thực hiện sâu, rộng trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân với những cách làm hay, mô hình tốt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22926
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.