Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23004
Title: Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở một số tỉnh miền núi phía Bắc
Authors: Trần, Thế Nữ
Trần, Thế Tuân
Hồ, Minh Thế
Keywords: Phát triển nhân lực
Gắn với sinh kế
Quá trình xây dựng nông thôn mới
Ở một số tỉnh miền núi phía Bắc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 548 .- Tr.23-25
Abstract: Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Với khu vực nông nghiệp, nông thôn ở miền núi phía Bắc, điều này lại đặc biệt quan trọng do kinh tế hộ còn là hình thức phổ biến nhưng hiệu quả kinh tế mang lại rất thấp, sinh kế của người nông dân còn gắn với đất, với rừng. Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, nhiều hoạt động được hỗ trợ các địa phương, đến từng làng, bản nhằm thúc đẩy phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng hiện đại hơn, giàu có hơn. Trong những năm qua, đã có nhiều giải pháp cần thực hiện, tuy nhiên với khuôn khổ bài viết, chỉ nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực như là giải pháp tác động tới đối tượng chính của khu vực này. Một số kết quả thống kê riêng được lấy điển hình của 3 tỉnh là: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23004
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
589.89 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.