Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương-
dc.date.accessioned2020-04-06T10:14:19Z-
dc.date.available2020-04-06T10:14:19Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7276-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23005-
dc.description.abstractĐề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là một văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ khi ra đời cho đến nay, Văn kiện này vẫn giữ nguyên giá trị là bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa và mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong gần tám thập niên qua, nhiều định hướng quan trọng của Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó có quan điểm về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế, đã được Đảng ta tiếp tục kế thừa, bổ sung trong giai đoạn đổi mới đất nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cộng sản;Số 150 .- Tr.29-35-
dc.subjectQuan điểm của Đảngvi_VN
dc.subjectVăn hóa trong phát triển kinh tế tvi_VN
dc.subjectĐề cương về văn hóa Việt Namvi_VN
dc.subjectNăm 1943 đến nayvi_VN
dc.titleQuan điểm của Đảng về văn hóa trong phát triển kinh tế từ "Đề tương về văn hóa Việt Nam"năm 1943 đến nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.