Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23006
Title: Bảo đảm công bằng, phát huy dân chủ trong giáo dục, đào tạo
Authors: Nguyễn, Thị Luyện
Keywords: Bảo đảm công bằng
Phát huy dân chủ trong giáo dục
Đào tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 150 .- Tr.36-40
Abstract: Giáo dục và đào tạo được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu. Qua hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, công bằng và dân chủ trong giáo dục, đào tạo đã từng bước được bảo đảm và phát huy, tạo bước chuyển không nhỏ trong nền giáo dục nước nhà. Song, bên cạnh sự chuyển mình phát triển, nền giáo dục nước ta cũng đang đối mặt với không ít rào cản, đang đòi hỏi phải được nhận diện và đánh giá đúng để từ đó có những giải pháp tháo gỡ, nhằm đưa giáo dục, đào tạo nước ta tiếp tục phát triển đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23006
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.