Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23109
Title: Nhất thể hóa, tinh gọn bộ máy đảng và chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Văn Đọc
Keywords: Nhất thể hóa
Tinh gọn bộ máy đảng
Chính quyền
Nâng cao hiệu lực
Hệ thống chính trị
Quảng Ninh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 923 .- Tr.83-88
Abstract: Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Với quan điểm kiên quyết và kiên trì thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tổ chức, cán bộ, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành đề án, nghị quyết, triển khai nhiều chương trình hành động và bước đầu đạt được hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu và tinh gọn bộ máy trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23109
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.