Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23128
Title: Hoạt động và đóng góp của báo chí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trần, Thanh Mai
Keywords: Hoạt động
Đóng góp của báo chí Việt Nam
Trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 549 .- Tr.47-49
Abstract: Những năm qua, báo chí nước ta đã có bước phát triển và đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trên nhiều bình diện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; giám sát và phản biện xã hội... báo chí đều thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình. Trong bối cảnh hội nhập, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục có những đóng góp to lớn, thúc đẩy, lan tỏa những thành tựu phát triển nền kinh tế của đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23128
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
631.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.205.93.2


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.