Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23149
Title: Tiếp cận độ xác trị nội dung của các bài thi tiếng Anh quan trọng bậc Đại học - Cao đẳng ở Việt Nam
Authors: Đinh, Minh Thu
Keywords: Độ xác trị nội dung
Bài thi tiếng Anh quan trọng
Các trường đại học và cao đẳng
Bảng đặc tả kỹ thuật bài thi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.31-42
Abstract: Mục tiêu bài báo này là tiếp cận khái niệm xác trị nội dung bài thi trước khi thi, khung xác trị nội dung của các bài thi tiếng Anh quan trọng và gợi ý áp dụng kết quả nghiên cứu ở bậc học đại học - cao đẳng tại Việt Nam. Tác giả dùng phương pháp phân tích tài liệu để đạt mục đích nghiên cứu. Hai kết luận cơ bản của nghiên cứu là: (1) phương pháp đánh giá của chuyên gia (SMEs) (Lawshe, 1975; Sireci & Faulkner-Bond, 2014) có thể kết hợp với khung xác trị của Weir (2005) để xác trị bài thi trước khi thi; (2) việc xác trị nội dung của các bài thi quan trọng ở bậc đại học trước khi thi chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, nhà nghiên cứu đề xuất các nhà thiết kế và phát triển đề thi quan tâm hơn đến khâu xác trị nội dung bài thi trước khi đưa bài thi vào sử dụng để đảm bảo chất lượng bài thi và tạo tác động thi cử tích cực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23149
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.