Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23150
Title: Đào tạo định hướng nghề và đào tạo nghề: một hướng tiếp cận mới cho đào tạo ngoại ngữ tiếng Pháp ở bậc đại học trong bối cảnh dịch chuyển nghề nghiệp và đa ngôn ngữ tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Sinh Viện
Keywords: Đào tạo nghề
Tiếng Pháp ngoại ngữ
Thị trường lao động
Đa ngôn ngữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.43-57
Abstract: Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại kỳ họp thứ sáu, ngày 19-11-2018 đã thông qua dự án luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Trong số những chi tiết được đề cập tại dự luật này (sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2019), có hai nội dung đáng lưu ý: quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo đại học và thẩm quyền của các cơ sở này trong việc mở các chuyên ngành đào tạo. Liên hệ với những gì đang diễn ra trong lĩnh vực đào tạo nghề ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp nói riêng tại nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam, việc thông qua dự luật này sẽ cho phép mở ra nhiều triển vọng về đổi mới đào tạo vốn liên quan mật thiết với nhu cầu của thị trường lao động và của xã hội, ở đó sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23150
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.