Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23153
Title: Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của giảng viên lý luận chính trị trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Cần
Phan, Huy Chính
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Giảng viên lý luận chính trị
Tư duy sáng tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 57 .- Tr.79-90
Abstract: Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với giảng viên ở các trường đại học, trong đó có giảng viên các môn lý luận chính trị. Bài viết này tập trung phân tích tầm quan trọng và giải pháp nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của giảng viên lý luận chính trị trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23153
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.