Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23156
Title: Nghiên cứu đối sánh phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt: một số vấn đề lý luận cơ bản
Authors: Võ, Đại Quang
Keywords: Phương tiện
Ngữ dụng
Câu hỏi chính danh
Nghiên cứu đối sánh
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.7-23
Abstract: Bài viết này được thiết kế như một nghiên cứu tổng quan các phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt hai tâm điểm của bài viết này là: (i) Cơ sở lý luận và những nội dung cần có của một nghiên cứu đói sánh các phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt; và (ii) Những gợi mở mang tính phương pháp luận trong nghiên cứu đối sánh các phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23156
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.