Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23158
Title: Khuyến khích hồi tưởng - kỹ thuật thu thập dữ liệu hữu dụng khi thực hiện các nghiên cứu về quá trình tư duy trong khảo thí ngôn ngữ
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hữu
Keywords: Khuyến khích hồi tưởng
Quá trình tư duy
Khảo thí ngôn ngữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ;Số 58 .- Tr.38-50
Abstract: Phỏng vấn sử dụng khuyến khích hồi tưởng (stimulated recall) và hội thoại ngầm (think aloud) là hai công cụ hữu hiệu chính đã và đang được các nhà nghiên cứu sử dụng để tìm hiểu những gì đang diễn ra trong đầu mỗi người khi họ thực hiện những hoạt động cụ thể. Trong khi nói ra suy nghĩ là cách phỏng vấn để người được phỏng vấn chia sẻ họ đang tư duy như thế nào khi đang thực hiện một hoạt động cụ thể, khuyến khích hồi tưởng cho người được phỏng vấn nghe hoặc xem lại những gì họ đã làm để giúp họ hồi tưởng và chia sẻ họ đã nghĩ gì vào thời điểm cụ thể đó. Trong khảo thí ngôn ngữ, với việc phỏng vấn sử dụng khuyến khích hồi tưởng, người nghiên cứu có thể tìm hiểu suy nghĩ của thí sinh và nguyên nhân ẩn sau những hoạt động cụ thể của thí sinh trong phòng thi. Bài báo này mô tả cụ thể cách thức triển khai phỏng vấn bảng khuyến khích hồi tưởng để thu thập dữ liệu thực hiện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tri nhận trong khảo thí ngôn ngữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23158
ISSN: 1859-2503
Appears in Collections:Khoa học Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.