Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23188
Title: Ủy ban kiểm tra đảng ủy công an thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Keywords: Ủy ban kiểm tra đảng ủy công an
Thành phố Hồ Chí Minh
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.78
Abstract: Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chủ nhiệm và các thành viên UBKT trong việc thực hiện nhiêm vụ kiểm tra, giám sát qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23188
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
276.95 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.