Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2346
Title: Đánh giá của cán bộ, giảng viên về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực định hướng theo nghề nghiệp ứng dụng của giảng viên sư phạm Trường Đại học Hồng Đức
Authors: Dương, Thị Thoan
Keywords: Năng lực
Năng lực định hướng nghề nghiệp ứng dụng
Giảng viên sư phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.68-75
Abstract: Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi 129 giảng viên và cán bộ quản lý Trường Đại học Hồng Đức cho thấy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng lực định hướng theo nghề nghiệp ứng dụng của giảng viên sư phạm trường đại học này. Trong đó, yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là: Ý thức về nghĩa vụ của cá nhân; tinh thần trách nhiệm của giảng viên; tính tích cực học tập của sinh viên; sự khuyến khích, đánh giá của lãnh đạo khoa, trường và sự đảm bảo về đời sống vật chất cho giảng viên.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2346
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_415.81 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.