Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23525
Title: Ảnh hưởng của văn hóa tộc người đến việc thực hiện chương trình và dự án quốc tế: Nghiên cứu trường hợp ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Authors: Trần, Minh Hằng
Bùi, Xuân Đính
Keywords: Văn hóa tộc người
Chương trình và dự án quốc tế
Tỉnh Đắk Lắk
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 05 .- Tr.64-76
Abstract: Trong khoảng 20 năm gần đây, vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta có sự phát triển đáng kể, ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước là chủ đạo còn có sự tiếp nhận từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), dự án của các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs). Kết quả của các chương trình, dự án phát triển này là khác nhau, song đều chịu tác động của yếu tố văn hóa tộc người. Tuy nhiên, nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa tộc người đến việc thực hiện và hiệu quả các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế dưới góc độ dân tộc học/nhân học văn hóa – xã hội còn ít được chú ý. Bài viết này dựa trên kết quả nghiên cứu tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhằm cung cấp những bài học kinh nghiệm cho các nhà quản lý và các tổ chức quốc tế để điều chỉnh hoạt động của những chương trình, dự án khi triển khai trên địa bàn trong thời gian tới cho sát thực và hiệu quả hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23525
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.