Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23557
Title: Giáo dục kĩ năng phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Trần, Minh Sang
Keywords: Giáo dục
Kĩ năng phòng
Chống tội phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 452 .-Tr.32-35
Abstract: Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, do các cơ quan bảo vệ pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt. Trong bài viết này, tác giả đề xuất một số giải pháp cần thiết trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23557
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.