Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23618
Title: Thực trạng phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam
Authors: Đoàn, Văn Cường
Keywords: Trưởng bộ môn
Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn
Trường đại học theo định hướng nghiên cứu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.6-11
Abstract: Phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu là cần thiết. Kết quả khảo sát cho thấy, việc phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học theo định hướng nghiên cứu ở Việt Nam đã được thực hiện nhưng hiệu quả chưa thật sự cao. Những hoạt động này còn chưa đồng bộ, thống nhất và tập trung. Đây cơ sở để các nhà quản lí xác định các giải pháp hữu hiệu để có thể hoàn thiện hoạt động phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23618
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.