Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2362
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi cây lan Hài Xuân Cảnh (Paphiopedilum Canhii) bằng phương pháp in vitro =
Other Titles: Study on effect of plant growth regulators on buds regeneration of slliper orchird (Paphiopedilum canhii) by in vitro culture method
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Nguyễn, Tiến Dũng
Vũ, Thị Thanh Hằng
Ma, Thị Hoàn
Chu, Thúc Đạt
Đào, Xuân Thanh
Ngô, Xuân Bình
Keywords: BA
In vitro
Hài Xuân Cảnh
Nảy mầm
TDZ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 332 .- Tr.49-54
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi loài lan Hài Xuân Cảnh. Mục đích của nghiên cứu là bảo tồn nguồn gien đặc hữu làm tiền đề nhân nhanh phát triển nguồn gien loài lan hài có giá trị. Vật liệu nghiên cứu là quả lan hài 7 tháng tuổi sau khi thụ phấn tiến hành thu phôi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng MS. Kết quả nghiên cứu cho thấy hạt nảy mầm tốt nhất trên môi trường MS (Murashige - skoog, 1962) bổ sung NAA nồng độ 0,5 - 1 mg/l và BA 1 mg/l. Chồi tái sinh sau 90 ngày gieo hạt. Chồi sau tái sinh được chuyển sang môi trường nhân nhanh MS bổ sung BA 2 mg/l + Kinetin 1 mg/l + TDZ 1 mg/l cho hệ số nhân chồi 2,93 lần. Tiếp theo cấy chuyền các chồi có kích thước 2 - 3 cm sang môi trường MS cơ bản bổ sung NAA 0,5 mg/l + than hoạt tính 1 g/l cho tỷ lệ mẫu ra rễ đạt 93,33%.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2362
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_545.4 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.