Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23627
Title: Thực trạng thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực thực nghiệm Hoá học ở các trường trung học phổ thông huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Phạm, Thị Tình
Vũ, Thị Thu Hoài
Keywords: Bài tập thực nghiệm hoá học
Năng lực thực nghiệm hoá học
Thực trạng sử dụng bài tập thực nghiệm hoá học
Hương Sơn
Hà Tĩnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 455 .-Tr.43-50
Abstract: Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng thiết kế và sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực thực nghiệm hoá học theo yêu cầu mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 05 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Dữ liệu thu được từ 22 giáo viên và 341 học sinh lớp 12 đã được xử lí và phân tích. Kết quả cho thấy: 1) Năng lực thực nghiệm hoá học của học sinh nhìn chung còn thấp; 2) Giáo viên chưa chủ động sử dụng đa dạng các bài tập thực nghiệm hoá học, hiện chủ yếu tập trung các dạng bài tập mô phỏng lời nói, viết và hình vẽ; 3) Các bài tập thực nghiệm hoá học rời rạc, không có tính hệ thống; 4) Việc thiết kế bài tập thực nghiệm hoá học chủ yếu tham khảo, phụ thuộc vào tài liệu có sẵn, thiếu một khung hướng dẫn thiết kế bài tập thực nghiệm hoá học có tính hệ thống dẫn đến giảm hiệu quả dạy và học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23627
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.