Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23653
Title: Thực trạng và giải pháp chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho gia đình hiện nay
Authors: Đặng, Nguyên Anh
Keywords: An sinh xã hội
Bảo hiểm xã hội
Đào tạo nghề
Trợ giúp xã hội
Chính sách an sinh gia đình
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.07-15
Abstract: Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho người dân. Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, hệ thống an sinh xã hội đã từng bước được cải thiện, song còn nhiều thách thức, bất cập. Việc tiếp cận chính sách theo hộ gia đình và lồng ghép giới còn hạn chế, nhất là trong dạy nghề và chăm sóc người cao tuổi. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu cho đến nay vẫn còn thấp. Chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế còn hạn chế. Người dân nhận thức an sinh xã hội là sự bao cấp của nhà nước, nên thiếu sự tham gia chủ động và tích cực trong thực hiện các chính sách an sinh. Bài viết tập trung xem xét thực trạng các nhóm chính sách ASXH, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường chính sách ASXH cho gia đình Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23653
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.