Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23661
Title: Một số bất cập trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam và kiến nghị chính sách
Authors: Lê, Văn Chiến
Keywords: Một số bất cập
Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp
Nước ngoài
Ở Việt Nam
Kiến nghị chính sách
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.4-7
Abstract: Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Nghị quyết chỉ rõ, qua 30 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhờ đó, hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng sôi động và mang lại những kết quả tốt như quy mô, chất lượng dự án tăng, tạo nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của hoạt động này như: nhiều dự án quy rnô nhỏ, công nghệ thấp, hiệu ứng lan toả về công nghệ chưa cao, các hiện tượng chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng" ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng. Bài viết này tập trung làm rõ một số hạn chế, yếu kém trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu mà Nghị quyết 50-NQ/TW đã đề ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23661
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
956.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.