Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23770
Title: Về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Authors: Hoàng, Văn Hiếu
Keywords: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
Xây dựng Đảng
Tính chủ động sáng tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.22-24,34
Abstract: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, thực tiễn đất nước đã và đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức, cá nhân, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23770
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.