Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23790
Nhan đề: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cây hẹ trồng tại xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Trần, Duy Phát
Đổ, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố đạm – phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất cây hẹ trồng tại xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang” được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của phân hữu cơ có bổ sung vi sinh đến sinh trưởng và năng suất của cây trồng. Thí nghiệm được thực hiện làm 3 đợt và được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân hóa học và phân rơm ủ (không bổ sung vi sinh vật); NT2: bón phân vô cơ theo công thức 120N – 80P205 – 30K20; NT3: 4kg phân rơm ủ + 4 lít dung dịch vi sinh vật cố định đạm–phân giải lân/m2 ; NT4: 5kg phân rơm ủ + 4 lít dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân/m2 ; NT5: 6kg phân rơm ủ + 4 lít dung dịch vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân/m2 . Kết quả thí nghiệm cho thấy bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân với lượng bón 4kg/m2 cho hẹ liên tiếp qua 3 đợt sẽ cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất tương đương với bón phân hóa học và cao hơn không bón phân. Bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân chưa cho thấy ảnh hưởng rõ rệt đến độ brix và lượng vật chất khô của cây hẹ.
Mô tả: 50tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23790
ISSN: B1510620
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.