Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23854
Title: Vận vận cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả trong triết học MLN vào việc giải quyết vấn đề nâng cao ý thức tham gia giao thông ở tỉnh ST hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Lê, Thị Thùy Dương
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong luận văn tốt nghiệp với đề tài “Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả trong triết học Mác - Lênin vào việc giải quyết vấn đề nâng cao ý thức tham gia giao thông ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay” đã khái quát sơ lược cơ sở lý luận chung của cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả trong triết học Mác – Lênin; đưa ra thực trạng tham gia giao thông ở tỉnh Sóc Trăng trong thời gian vừa qua, từ đó phân tích đánh giá những thành tựu hạn chế và nguyên nhân của thành tựu hạn chế trong việc giải quyết vấn đề nâng cao ý thức tham gia giao thông ở tỉnh Sóc Trăng thời gian vừa qua. Từ đó, đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả trong triết học Mác - Lênin vào việc giải quyết vấn đề nâng cao ý thức tham gia giao thông ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23854
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.