Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23887
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ xã Tân Đông, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Huỳnh, Hồng Sơn
Keywords: Triết học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục đích chủ yếu của đề tài là nghiên cứu thực trạng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23887
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.