Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24001
Title: Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo và phụ nữ tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Authors: Đỗ, Xuân Luận
Nguyễn, Hoàng Đức
Đoàn, Thị Mai
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Dịch vụ ngân hàng
Điện thoại di động
Người nghèo Yên Bái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.59-63
Abstract: Nghiên cứu sử dụng số liệu phỏng vấn trực tiếp 327 hộ và mô hình ước lượng logit nhằm đánh giá thực trạng và triển vọng trong cung ứng dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo và phụ nữ tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng số hộ được khảo sát, 68,5% số hộ được tiếp cận vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24001
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.