Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24064
Nhan đề: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tổ ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp
Tác giả: Phạm, Thị Thu Hoài
Tô, Thị Vân Anh
Từ khoá: Các nhân tố
Tổ chức kế toán
Kế toán quản trị
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.129-132
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quan trị (KTQT) trong các doanh nghiệp (DN). Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, nhóm tác giả kế thừa lý thuyết của các nhà nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT trong các DN, đồng thời mở rộng hướng nghiên cứu nhằm đề xuất mô hình lý thuyết và khung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức KTQT trong các DN. Mô hình lý thuyết do nhóm tác giả đề xuất gồm 7 nhân tố có ảnh hưởng đến tổ chức KTQT trong các DN, đó là: Sự phân quyền; Mức độ cạnh tranh cửa thị trường; Công nghệ và kỹ thuật sản xuất; Công nghệ thông tin; Quy mô DN; Sự quan tâm của nhà quản trị; và Trình độ của nhân viên kế toán.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24064
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.