Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24198
Title: Tư tưởng chính trị NICCOLO MACHIAVELLI và giá trị đối với Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Mạc, Thị Yến Linh
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Tƣ tƣởng chính trị của Niccolò Machiavelli và giá trị với Việt Nam hiện nay” đề tài làm rõ những nội dung tư tưởng chính trị cơ bản của Machiavelli và những giá trị vận dụng vào quá trình xây dựng nước ta hiện nay.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24198
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.